JobTech - ett digitalt Ekosystem

JobTech är en del i ett större sammanhang där myndigheter tillsammans med andra aktörer ser till att tjänster utvecklas och tillhandahålls för medborgarna inom olika områden. Olika områden har kommit olika långt och har olika förutsättningar. Gemensamt för alla områden är att medborgarnas data står i centrum och bör ligga till grund för myndigheternas utvecklingsprioriteringar. 

Visionen är att etablera ett digitalt ekosystem för arbetsmarknaden. För att initiera detta har Arbetsförmedlingen skapat en Jobtech-plattform (jobtechdev.se) för att tillgängliggöra arbetsmarknadens öppna data, öppna teknik (open source) samt föra dialog med privata och offentliga aktörer på arbetsmarknaden för att för att uppnå transparens, innovation och tillväxt.

Arbetsförmedlingens bild av ekosystemet med olika aktörers roller, processer samt applikationer finns att läsa i Arbetsförmedlingens svar till regeringen 2019-11-01. Du kan läsa mera i kapitel 7.2 och i Presentation Arbetsförmedlingens digitala infrastruktur 2020-02-20

Inom Swedish JobTech pågår ett arbete med att beskriva ekosystemet för arbetsmarknaden. I vårt Vinnnova-projekt tillsammans med Nacka ingick bland annat att göra en gap-analys för att  beskriva vilka förändringar arbetsmarknaden står inför. I bilden ser du ekosystemet exemplifierad med föreningens samarbetspartners: 

2021-10-28 Ekosystem.pptx.jpg

En annan organisation som beskrivit det digitala ekosystemet är TRR (fd Trygghetsrådet).

Screenshot%202020-01-30%20at%2017.17_edi

TRR kom under 2019 ut med en rapport om hur jobbmatchningen digitaliseras. I rapporten ägnas ett särskilt kapitel om just "jobtech – en svensk digital infrastruktur?" som sammanfattas med

"Arbetsförmedlingens projekt JobTech handlar om att bygga en digital infrastruktur som ska sätta ytterligare fart på digitaliseringen av svensk jobbmatchning (och i förlängningen även kompetensmatchning, dvs inkludera livslångt lärande). Tanken är att en statlig aktör ska kunna garantera att en effektiv jobbmatchning kommer alla till del, är icke-diskriminerande, utan att äventyra individens rätt att kontrollera hur egen personliga data används av andra ... Arbetsförmedlingens framtid är ett aktuellt ärende på högsta politiska nivå och hur det påverkar planerna på en digital infrastruktur är just nu högst osäkert. Kommer svenska regeringar vara villiga att avsätta de resurser som krävs för att upprätthålla den digitala infrastruktur som projektet syftar till?"

Rapporten finns att läsa i sin helhet här, TRR Rapport 190612