top of page

VALKOMPASSEN - JobTechInför valet sökte vi partiernas svar på JobTech-frågor och ställde därför följande sex frågor:

  1. Vem av era riksdagsledamöter är dedikerat ansvarig för att driva frågor om digitalisering på arbetsmarknaden?

  2. Vilken fråga inom området digitalisering på arbetsmarknaden driver ni mest kraftfullt?

  3. Vilka frågor inom digitalisering är viktigast för att arbetsmarknaden ska fungera bättre dvs. att arbetsgivare och arbetssökande lättare matchas med varandra?

  4. Hur ser ni på att myndigheter får ökat ansvar att dela den data som de samlar in?

  5. Hur arbetar ni för att Arbetsförmedlingens arbete ska utvecklas för att skapa en mer datadriven inriktning på arbetsmarknaden?

  6. Frankrike betraktar alla system som utvecklas eller köps av offentliga organisationer som handlingar vilket alla ska kunna använda. Vad gör ni för att Sverige ska införa samma krav på öppen källkod som skapar möjlighet till återanvändning?


Här ser du partiernas svar inklusive föreningens kommentarer. Du kan även se kommentar från Christian Landgren, entreprenör och VD för Iteam och som bl.a. tagit fram Öppna Skolplattformen.


1. Vem av era riksdagsledamöter är dedikerat ansvarig för att driva frågor om digitalisering på arbetsmarknaden?

C

Niels Paarup Petersen är ansvarig för frågor som rör digitalisering och Alireza Akhondi ansvarig för frågor som rör arbetsmarknad.

KD

Michael Anefur, arbetsmarknadspolitisk talesperson


L

Roger Haddad, vår arbetsmarknadspolitiske talesperson.

MP

Leila Ali Elmi är Miljöpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, medan Emma Berginger är vår trafikpolitiska talesperson med ansvar för infrastrukturfrågor.

SD

SD bedriver en generell arbetsmarknadspolitik där digitaliseringsfrågorna ingår. Vi har ingen separat politik eller talesperson på området.

V

Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara på er enkät.

S

Tyvärr kommer vi inte kunna delta i denna enkät.

M

Ej svarat

Vi konstaterar att fyra partier inte har svarat eller har någon särskild politik för att driva digitaliseringen på arbetsmarknaden. Tyvärr stämmer det med vår bild att intresset från partierna inte är särskilt stort att driva dessa frågor.2. Vilken fråga inom området digitalisering på arbetsmarknaden driver ni mest kraftfullt?


(Från denna fråga och framåt redovisas endast svar från de partier som angivit specifika svar på frågorna)

C

För första gången kan människa och maskin komplettera varandra och arbeta tillsammans för att uppnå bättre resultat och lösa problem vi tidigare trodde var omöjliga. Den nya tekniken innebär också att arbetsmarknaden förändras snabbt och då måste människor ges möjligheten att möta de nya förutsättningarna. Då krävs omskolning och kompetensutveckling. Därför vill vi skapa bättre förutsättningar för livslångt lärande med digitala lösningar och stärkta kompetenser för att kunna hantera den höga graden av automatisering och de nya jobb som växer fram.

KD

En mer digitaliserad och automatiserad arbetsmarknad kommer att ställa nya krav på arbetskraften. Med den tekniska utvecklingen kommer nya jobb att skapas men många enkla jobb kommer att försvinna. Det är en stor utmaning, inte minst för de som redan idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Här behöver politiken göra mer och det blir ännu viktigare med utbildning, kompetensutveckling och omställningsförmåga

L

Den kanske viktigaste är att fler myndigheter behöver digitalisera för att minska byråkratin. Inte minst sjukvården behöver bli pappersfri på sikt.

MP

AI är en del av digitaliseringen där vi ser en stor potential. Miljöpartiet vill bland annat initiera ett kunskapslyft om hur AI kan tillämpas i offentlig sektor.

Utifrån föreningens perspektiv är det positivt att vissa partier (L, MP) vill att myndigheter bättre utnyttjar digitaliseringens möjligheter t.ex.med hjälp av AI.


3. Vilka frågor inom digitalisering är viktigast för att arbetsmarknaden ska fungera bättre dvs. att arbetsgivare och arbetssökande lättare matchas med varandra?

C

Den stora utmaningen är att ge möjligheter för människor att ställa om från ett gammalt jobb till ett nytt. Varje person som kan jobba kan tillföra värde, och varje person som förlorar jobbet på grund av automatisering kan bidra i ett nytt jobb. Politiken måste ta ett större ansvar för att se till att omställningen kan ske på så bra sätt som möjligt, tillsammans med företagen och den anställde.

KD

En viktig del är att höja den digitala kompetensen hos arbetssökande. Idag rapporterar många svenska företag om matchningsproblem och svårigheter att rekrytera till tjänster där digital kompetens efterfrågas. Det hämmar svensk konkurrenskraft och riskerar att få oss att gå miste om viktiga investeringar.

L

Den reformering som sker av Arbetsförmedlingen nu är i grunden bra. Programmet Rusta och Matcha kommer ha flera nätbaserade delar.

MP

För att vi bättre ska kunna använda digitala matchningsverktyg är också ökad användning av öppna standarder och ett samordnat arbete för att skaffa en överblick över datan i offentlig sektor viktiga delar.

MP svar om öppna standarder och öppna data är ett positivt tecken i en debatt som oftast ensidigt fokuserar på att individen ska omskolas och kompetensutvecklas.


4. Hur ser ni på att myndigheter får ökat ansvar att dela den data som de samlar in?

C

Inom ramen för ett stärkt integritetsskydd bör möjligheten att enkelt, snabbt och billigt få tillgång till stora offentliga dataset förbättras, inte minst för att säkra konkurrensneutraliteten mellan små och stora företag. Öppen data ska vara utgångspunkten och vi vill att samtliga myndigheter ska arbeta konsekvent med publicering av öppna data.

KD

Det skulle förbättra möjligheten till samverkan mellan myndigheter. Det är oftast positivt. Men viktigt att det görs utan för stora avkall på integritet och rättssäkerhet.

L

För vissa myndigheter ser vi ett behov av uppdaterade sekretesslagar. Förskola, socialtjänst och polis behöver få bättre förutsättningar att dela uppgifter sinsemellan. Det är inte rimligt att Polisen inte får veta huruvida ett barn kanske redan är i kontakt med socialtjänsten.

MP

I Sverige finns stora mängder data av hög kvalitet som samlas in i olika verksamheter i den offentlig sektorn. Men forskare och företag som utvecklar till exempel AI-baserade verktyg har bara tillgång till denna data i liten utsträckning. Datan är dessutom oftast inte strukturerad på ett sätt som gör den användbar utan att man måste lägga betydande resurser på att strukturera den. Miljöpartiet vill inleda ett samordnat arbete för att skaffa en överblick över datan i den offentliga sektorn, slå fast vad som är möjligt inom befintlig lagstiftning och om det finns möjligheter till och behov av lagändringar. Det är också viktigt att säkerställa transparens gällande data som samlas in och hur den används, för att motverka diskriminering.

Alla partier är positiva till att data används och delas i större utsträckning. I den allmänna debatten har det lett till konkreta förslag och beslut inom framförallt brottsbekämpningsområdet. Föreningen har tidigare presenterat förslag inom arbetsmarknadsområdet, bl.a. aktuella arbetsdata från Skatteverket, och vill där se konkreta aktiviteter och beslut.


5. Hur arbetar ni för att Arbetsförmedlingens arbete ska utvecklas för att skapa en mer datadriven inriktning på arbetsmarknaden?

C

Det är regeringen som styr statens myndigheter. Vår uppfattning är att den arbetsförmedlande delen av Arbetsförmedlingen på sikt bör avvecklas och ersättas av fristående jobbförmedlare.

KD

Arbetsförmedlingen bör ta tillvara på de effektiviseringar som möjliggörs av digitala lösningar. Samtidigt får inte tillgängligheten för olika grupper glömmas bort.

L

Om vi ska vara ärliga behöver Arbetsförmedlingen arbetsro, och inte starta nya svåra projekt nu. Senast förra veckan kom uppgifter om att Arbetsförmedlingen fick lämna tillbaka 6 miljarder i anslag, som de inte klarat av att spendera. Däremot tror vi att den reformeringen, som släpper in fler privata aktörer, kan öka datakompetensen i sektorn.

MP

Vi vill se fortsatt kunskapslyft om digitalisering i offentlig sektor och inleda ett samordnat arbete för att skaffa en överblick över datan i den offentliga sektorn. Arbetsförmedlingens har redan digitaliserats i stor utsträckning, med det är ett arbete som fortsatt behöver utvecklas.

Tidigare fanns starka uppfattningar om att Arbetsförmedlingen skulle reformeras men idag verkar politikerna inte ha någon tydlig idé om hur detta ska ske. Föreningens åsikt är att Arbetsförmedlingen själv måste bli bättre på att driva sitt IT-arbete mer inkluderande vad gäller fristående aktörers deltagande. Först då kan kombinationen av en myndighetsaktör med stora utvecklingsresurser och stora mängder data tillsammans med innovationsförmåga och mångfald hos fristående aktörer leda till en kraftfull och positiv utveckling av matchningsförmågan.


6. Frankrike betraktar alla system som utvecklas eller köps av offentliga organisationer som handlingar vilket alla ska kunna använda. Vad gör ni för att Sverige ska införa samma krav på öppen källkod som skapar möjlighet till återanvändning?

C

Grunden för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter är att kunna använda den data som genereras, och dela lärdomarna. Digitala tjänster och system som betalas med skattemedel måste som utgångspunkt bygga på öppen källkod, öppna API:er och öppen data.Liksom offentliga data bör ha öppenhet som grund bör även den kod som betalas av det offentliga vara öppen.

KD

Vi har i dagsläget inga förslag om detta.

L

Allt som det offentliga köper in kan inte ha helt öppen källkod, inte minst för att det kan blotta säkerhetsbrister. Däremot är vi positivt inställda till att system kan förbättras i en open-source-miljö – ifall datasäkerheten kan bibehållas.

MP

Miljöpartiet tycker att ökad användning av öppna standarder är bra och att staten ska använda det i högre utsträckning. Genom offentlig upphandling kan offentlig verksamhet gynna öppna standarder, vilket förespråkas i den digitaliseringsstrategi som togs fram under vår tid i regering.

Open source-debatten är i det närmaste obefintlig i den svenska politiska debatten. För att frågan ska komma upp på dagordningen krävs troligen ett krav på ökad effektivitet hos myndigheter. Något som skulle kunna åstadkommas om t.ex. Ekonomistyrningsverket började driva den frågan.

Fler nyheter