VALKOMPASSEN - JobTechInför valet sökte vi partiernas svar på JobTech-frågor och ställde därför följande sex frågor:

  1. Vem av era riksdagsledamöter är dedikerat ansvarig för att driva frågor om digitalisering på arbetsmarknaden?

  2. Vilken fråga inom området digitalisering på arbetsmarknaden driver ni mest kraftfullt?

  3. Vilka frågor inom digitalisering är viktigast för att arbetsmarknaden ska fungera bättre dvs. att arbetsgivare och arbetssökande lättare matchas med varandra?

  4. Hur ser ni på att myndigheter får ökat ansvar att dela den data som de samlar in?

  5. Hur arbetar ni för att Arbetsförmedlingens arbete ska utvecklas för att skapa en mer datadriven inriktning på arbetsmarknaden?

  6. Frankrike betraktar alla system som utvecklas eller köps av offentliga organisationer som handlingar vilket alla ska kunna använda. Vad gör ni för att Sverige ska införa samma krav på öppen källkod som skapar möjlighet till återanvändning?


Här ser du partiernas svar inklusive föreningens kommentarer. Du kan även se kommentar från Christian Landgren, entreprenör och VD för Iteam och som bl.a. tagit fram Öppna Skolplattformen.


1. Vem av era riksdagsledamöter är dedikerat ansvarig för att driva frågor om digitalisering på arbetsmarknaden?

C

Niels Paarup Petersen är ansvarig för frågor som rör digitalisering och Alireza Akhondi ansvarig för frågor som rör arbetsmarknad.

KD

Michael Anefur, arbetsmarknadspolitisk talesperson


L

Roger Haddad, vår arbetsmarknadspolitiske talesperson.

MP

Leila Ali Elmi är Miljöpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, medan Emma Berginger är vår trafikpolitiska talesperson med ansvar för infrastrukturfrågor.

SD

SD bedriver en generell arbetsmarknadspolitik där digitaliseringsfrågorna ingår. Vi har ingen separat politik eller talesperson på området.

V

Tyvärr har vi ingen möjlighet att svara på er enkät.

S

Tyvärr kommer vi inte kunna delta i denna enkät.

M

Ej svarat

Vi konstaterar att fyra partier inte har svarat eller har någon särskild politik för att driva digitaliseringen på arbetsmarknaden. Tyvärr stämmer det med vår bild att intresset från partierna inte är särskilt stort att driva dessa frågor.2. Vilken fråga inom området digitalisering på arbetsmarknaden driver ni mest kraftfullt?


(Från denna fråga och framåt redovisas endast svar från de partier som angivit specifika svar på frågorna)

C

För första gången kan människa och maskin komplettera varandra och arbeta tillsammans för att uppnå bättre resultat och lösa problem vi tidigare trodde var omöjliga. Den nya tekniken innebär också att arbetsmarknaden förändras snabbt och då måste människor ges möjligheten att möta de nya förutsättningarna. Då krävs omskolning och kompetensutveckling. Därför vill vi skapa bättre förutsättningar för livslångt lärande med digitala lösningar och stärkta kompetenser för att kunna hantera den höga graden av automatisering och de nya jobb som växer fram.

KD

En mer digitaliserad och automatiserad arbetsmarknad kommer att ställa nya krav på arbetskraften. Med den tekniska utvecklingen kommer nya jobb att skapas men många enkla jobb kommer att försvinna. Det är en stor utmaning, inte minst för de som redan idag står långt ifrån arbetsmarknaden. Här behöver politiken göra mer och det blir ännu viktigare med utbildning, kompetensutveckling och omställningsförmåga

L

Den kanske viktigaste är att fler myndigheter behöver digitalisera för att minska byråkratin. Inte minst sjukvården behöver bli pappersfri på sikt.

MP

AI är en del av digitaliseringen där vi ser en stor potential. Miljöpartiet vill bland annat initiera ett kunskapslyft om hur AI kan tillämpas i offentlig sektor.

Utifrån föreningens perspektiv är det positivt att vissa partier (L, MP) vill att myndigheter bättre utnyttjar digitaliseringens möjligheter t.ex.med hjälp av AI.


3. Vilka frågor inom digitalisering är viktigast för att arbetsmarknaden ska fungera bättre dvs. att arbetsgivare och arbetssökande lättare matchas med varandra?

C

Den stora utmaningen är att ge möjligheter för människor att ställa om från ett gammalt jobb till ett nytt. Varje person som kan jobba kan tillföra värde, och varje person som förlorar jobbet på grund av automatisering kan bidra i ett nytt jobb. Politiken måste ta ett större ansvar för att se till att omställningen kan ske på så bra sätt som möjligt, tillsammans med företagen och den anställde.

KD

En viktig del är att höja den digitala kompetensen hos arbetssökande. Idag rapporterar många svenska företag om matchningsproblem och svårigheter att rekrytera till tjänster där digital kompetens efterfrågas. Det hämmar svensk konkurrenskraft och riskerar att få oss att gå miste om viktiga investeringar.

L

Den reformering som sker av Arbetsförmedlingen nu är i grunden bra. Programmet Rusta och Matcha kommer ha flera nätbaserade delar.

MP

För att vi bättre ska kunna använda digitala matchningsverktyg är också ökad användning av öppna standarder och ett samordnat arbete för att skaffa en överblick över datan i offentlig sektor viktiga delar.

MP svar om öppna standarder och öppna data är ett positivt tecken i en debatt som oftast ensidigt fokuserar på att individen ska omskolas och kompetensutvecklas.


4. Hur ser ni på att myndigheter får ökat ansvar att dela den data som de samlar in?

C

Inom ramen för ett stärkt integritetsskydd bör möjligheten att enkelt, snabbt och billigt få tillgång till stora offentliga dataset förbättras, inte minst för att säkra konkurrensneutraliteten mellan små och stora företag. Öppen data ska vara utgångspunkten och vi vill att samtliga myndigheter ska arbeta konsekvent med publicering av öppna data.

KD

Det skulle förbättra möjligheten till samverkan mellan myndigheter. Det är oftast positivt. Men viktigt att det görs utan för stora avkall på integritet och rättssäkerhet.

L

För vissa myndigheter ser vi ett behov av uppdaterade sekretesslagar. Förskola, socialtjänst och polis behöver få bättre förutsättningar att dela uppgifter sinsemellan. Det är inte rimligt att Polisen inte får veta huruvida ett barn kanske redan är i kontakt med socialtjänsten.