top of page

EU satsar på jobtech - för mer jobb i Europa


Ett smart CV som fungerar i hela Europa, enklare att hitta rätt kompetens via europeiska matchningssystem och AI-styrd personlig karriärvägledning. Det är några fenomen som beskriver hur arbetssökande och arbetsgivare kommer att hitta varandra i framtiden, om ett antal olika EU-initiativ inom jobtech-området går igenom.


Under året kommer vi på Swedish JobTech att närmare undersöka en rad olika initiativ på EU-nivå där datadrivna metoder används för att förbättra arbetsmarknaden, och där svenska aktörer spelar en högst viktig roll. Detta för att synliggöra och förklara vilka möjligheter jobtech-området för med sig för såväl arbetssökande och arbetsgivare som för entreprenörer och myndigheter som vill vara med och driva utvecklingen framåt.


Arbetsmarknaden utvecklas hela tiden och digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter att effektivisera och individanpassa hur vi hittar rätt jobb och utbildning genom hela arbetslivet. Livslångt lärande är en förutsättning på arbetsmarknaden redan idag då samhället utvecklas i snabb takt och vi byter jobb och inriktning oftare. Kompetensförsörjning behövs också i högre takt av arbetsgivare som behöver stå bättre rustade för förändringar i samhället. Ur ett europeiskt perspektiv finns stora möjligheter för individer att hitta jobb och studier i andra EU-länder, samt för arbetsgivare att söka ny kompetens över landsgränserna eller kompetensutveckla befintlig personal med hjälp av digital teknik.


I dagsläget finns ett antal aktiva EU-projekt som svenska myndigheter, politiker och näringsliv är inblandade i, alla med ambitionen att skapa bättre förutsättningar för EU-medborgare och europeiska arbetsgivare på arbetsmarknaden.


Jobtech är ett område som beskriver hur digital teknik kan användas för att förbättra arbetsmarknaden. Öppna data och användandet av ny teknik inom arbetsmarknadsområdet innebär bland annat att det blir enklare att effektivisera matchning av personer och uppdrag, att kompetenser kan valideras och enklare översättas mellan utbildning och jobb, samt att vägledning kring vilken kompetensutveckling som behövs i olika skeden av livet blir enklare att identifiera och genomföra. Det innebär också en mer effektiv matchning för arbetsgivare som söker kompetens.


Att skapa öppen datainfrastruktur som gör datan tillgänglig är viktig. I Sverige drivs mycket av utvecklingen på av privata aktörer samt på myndighetsnivå av Arbetsförmedlingens enhet JobTech Development. Möjligheten att ta del av alla jobbannonser som listas på Platsbanken genom öppna data är ett initiativ som bland annat gjort dem förtjänta av förra årets API Awards.


Swedish JobTech verkar för en mer hållbar arbetsmarknad och ett mer hållbart arbetsliv genom att synliggöra och lyfta möjligheterna inom jobtech-området, och att inspirera entreprenörer att skapa nya lösningar utifrån de förutsättningar som finns med öppna data och samverkansprojekt.EU-projekt inom jobtech i blickfånget


Europass


Europass är ett digitalt verktyg för arbete och studiemöjligheter i Europa som används i fler än 30 länder. På initiativ av Europakommissionen möjliggör Europass att meriter och kvalifikationer beskrivs på samma sätt och värderas lika i hela EU, vilket gör det enklare för arbetsgivare att exempelvis tolka betyg eller arbetslivserfarenheter från andra EU-länder. EU har tagit fram den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF) som referensverktyg så att det ska bli lättare att förstå och jämföra de nationella kvalifikationerna. Genom att samordna data och hitta en gemensam taxonomi blir det enklare att söka jobb och utbildning i hela EU, vilket bidrar till högre mobilitet bland medborgarna.


Europakommissionen håller även på att utveckla en 'Europass Digital Credentials Infrastructure' (EDCI) för att effektivisera och säkra hur digitala referenser, såsom kvalifikationer och andra former av lärande, projekt och kurser, kan tillgodoses över hela Europa. Målsättningen är att EDCI ska fungera som ett verktyg för att autentisera digitala dokument om färdigheter och kvalifikationer, och samtidigt minska mängden pappersarbete.


Inblandade aktörer i Sverige: Arbetsförmedlingen, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Universitets- och högskolerådet

Kontakt: Universitets- och högskolerådet samordnar all Europassverksamhet i Sverige. Email: europass@uhr.seMicro credentials (Mikromeriter)


En mikromerit är ett bevis på att en person har uppnått ett läranderesultat efter en kort utbildning, och tilldelas efter avslutad kurs hos en utbildningsanordnare. Mikromeriter erbjuds idag av lärosäten, yrkesskolor och privata organisationer och som ger ett flexibelt sätt för människor att läsa korta utbildningar, även parallellt med arbete. Europakommissionen vill ta fram europeiska standarder för mikromeriter, oberoende av utförande institution. Behovet av att lära nytt genom livet och att komplettera tidigare utbildningar blir allt viktigare för medborgare över hela Europa, vilket ökar behovet av en gemensam standard som säkerställer kvalitet, transparens, jämförbarhet och portabilitet av mikromeriter.


Kontaktpesoner: EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu

Vidare läsning: Förslag på rekommendation om mikromeriter från Kommisionen: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10118#navItem-3Sammanhållen digital datainfrastruktur


Regeringen gav i juni 2021 i uppdrag till åtta myndigheter att tillsammans “utveckla förutsättningarna för tillgängliggörande av data och digital information om utbildning och arbetsmarknad, samt etablera former för förvaltning av en sammanhållen datainfrastruktur för kompetensförsörjning och livslångt lärande”. En återrapportering kommer i januari 2022 och projektet fortlöper under året.


Ett projekt inom uppdraget handlar om att skapa en skills database med gemensamt språk (taxonomi) och en gemensam databas för alla utbildningar. Detta med ambition att göra det lättare att matcha kompetenser från studier direkt med efterfrågade kompetenser hos arbetsgivare. Databasen bygger på SeQF, Sveriges referensram för kvalifikationer som bygger på en gemensam europeisk referensram för kvalifikationer EQF (European Qualifications Framework).


Inblandade aktörer i Sverige: Arbetsförmedlingen (samordnare), Statens skolverk (Skolverket), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning (Digg) och Verket för innovationssystem (Vinnova)European Roundtable for Industry - Reskilling for Employment

Webbsida: https://ert.eu/


ERT är ett forum som samlar omkring 60 företagsledare för stora multinationella företag med europeisk bakgrund, inom en rad branscher och teknikområden. ERT strävar efter ett starkt, öppet och konkurrenskraftigt Europa. Just nu drivs inom ERT programmet Omskolning för sysselsättning (Reskilling 4 Employment, R4E) som går ut på att stimulera omskolning och kompetenshöjning inom EU-området. Målsättningen är att hjälpa 1 miljon vuxna att omskola sig innan 2025, för att säkerställa att människor fortsatt har den kompetens som behövs på den snabbt förändrade arbetsmarknaden. En viktig del av projektet handlar om att ta hjälp av modern teknik för omskolning, däribland en gemensam plattform och matchningsrekommendationer med hjälp av artificiell intelligens. Projektet pilotförs nu i tre länder: Spanien, Portugal och Sverige.


Initierande aktörer: AstraZeneca, Iberdrola, Nestlé, SAP, Sonae, Telefónica and Volvo Group.

Kontaktperson: Robert O’Meara, kommunikationschef, robert.omeara@ert.euDigital spetskompetens


Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet har av regeringen fått i uppdrag att tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. Bland annat utfördes under förra året en analys av 6,7 miljoner jobbannonser mellan åren 2006 – 2020 för att kartlägga arbetsmarknadens behov av digital kompetens. Jobbannonserna var tillgängliga genom Arbetsförmedlingens öppna API över alla listade jobbannonser på Platsbanken. Projektet fortsätter nu att undersöka behovet hos arbetsgivare av digital spetskompetens. Uppdraget kommer att slutredovisas i oktober 2022.


Inblandade aktörer: Tillväxtverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ)

Kontakt: https://digitalspetskompetens.se/kontakt/Digital Skills Sweden

Webbsida: https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/national-coalitions/sweden-national-digital-coalition


Europeiska kommissionen har lanserat en Kompetensagenda för Europa där ”Digital Skills and Jobs Coalition” är en av tio åtgärder. Syftet är att knyta samman goda krafter inom unionen för att främja digital kompetens, något som blir allt viktigare på arbetsmarknaden i Europa och globalt. I Sverige ingår idag ett nätverk av 24 organisationer i projektet, och TechSverige är den svenska kontaktpunkten för initiativet. Nätverket jobbar med att lyfta goda exempel för att främja digital kompetens samt att arrangera aktiviteter, främst inom fyra områden: digital kompetens inom hela utbildningskedjan, medarbetarkompetens, spetskompetens och medborgarkompetens.


Inblandade aktörer: TechSverige, Teknikföretagen, Skolverket, Digitaliseringsrådet, Swedish JobTech, Internetstiftelsen, mfl.European Social Fund


Europeiska Socialfonden (ESF) kan beskrivas som Europas viktigaste instrument för att hjälpa människor att få bättre arbete och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Fonden investerar i Europas humankapital - anställda, ungdomar och alla som söker jobb. Varje år ges en ESF-finansiering på 10 miljarder euro för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna inom unionen, med särskild inriktning på dem som har svårt att få arbete. Inom ESF drivs ett projekt kring demokratisk digitalisering - med ambition att öka den digitala kompetensen bland arbetssökande. I Sverige handlar projektet i första hand om att stärka den digitala mognaden inom myndigheterna, för att i nästa steg bättre kunna stötta arbetssökandes digitala kompetensen och säkerställa att de kan använda de digitala verktygen som finns för att hitta ett jobb.


Vidare läsning: Mer om ESF i Sverige och pågående projekt: ​​https://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=396&langId=svSDG - The single digital gateway


SDG faciliterar och förenklar tillgången till information, administrativa processer och digitala tjänster som EU-medborgare och EU-baserade företag kan behöva för att verka över landsgränser inom unionen. Genom portalen Your Europe portal tillgängliggörs information kring hur EU-regler appliceras i varje EU-land, samt vilka tjänster som finns tillgängliga för den som vill verka inom ett annat EU-land. Ambitionen är att Your Europe Portal ska vara den enda accesspunkten som behövs för att få tillgång till alla tjänster, exempelvis från olika myndigheter, som EU-medborgare och EU-baserade företag behöver för att verka inom unionen, bland annat i arbetsmarknadsfrågor.


Kontaktperson Sverige: Pär Skoglund, Arbetsförmedlingen

Vidare läsning - Your Europe portal: https://europa.eu/youreurope/index_en.htm

Comments


Fler nyheter

bottom of page