top of page

Kan datakooperativ öppna för bättre matchningar?

Det var år 2018 som jag lämnade Arbetsförmedlingen och startade den ideella föreningen Swedish JobTech med syftet att utveckla den digitala matchningen på svensk arbetsmarknad. För mig har fokus sedan dess handlat om betydelsen av data som outnyttjad resurs.


Vad jag observerat under mina år på Arbetsförmedlingen var att fram till 2008 följde matchningen i Sverige tydliga indikatorer. Lågkonjunktur innebar då en hög arbetslöshet och liten efterfrågan från arbetsgivarna att hitta anställda. Högkonjunktur innebar då motsatsen; låg arbetslöshet och stor efterfrågan på arbetskraft. Men sedan 2008 följer den svenska arbetsmarknaden inte detta mönster.


Under dagens högkonjunktur har vi istället både stor efterfrågan på arbetskraft och samtidigt alltför många arbetslösa. Detta trots att digitaliseringen borde ha gett oss helt nya möjligheter till matchning. I andra sammanhang vet vi att artificiell intelligens (AI) tillsammans med stora datamängder och smarta algoritmer ger bättre kunskap som kan leda till effektivare matchningsbeslut.

Så varför har vi inte kommit längre med smart användning av ny teknik även inom arbetsmarknadsområdet?

Data är en värdefull resurs och hur vill vi att vår värdefulla data hanteras? Jo, med integritet samtidigt som den kan delas och användas på ett effektivt sätt. I den bästa av världar borde vi kunna dela data om arbetsmarknaden på samma sätt som i Wikipedia där alla kan hämta data och samtidigt bidra med egen information.


I dataförvaltningsakten (Data Governance Act) som snart ska implementeras i Sverige pekar man t.ex. på datakooperativ som en önskad lösning för att vår data skall bli vår egna, och en gemensam nyttighet. Ett kooperativt ägarskap där den samlade klokskapen används både för vår privata vinning och samhällets bästa. Inte ett ägande, som idag där stora aktörer samlar på sig data, låser in den och använder den i sin strävan att bli ännu större och mäktigare.

Hur kan då en sådan kooperativ rörelse skapas?

Antingen uppstår den spontant utifrån ett gräsrotsperspektiv där individer med utvecklingskunskap startar en rörelse genom att bygga öppna tjänster som utgår från befintliga öppna data som t.ex Öppna Skolplattformen gjort. Eller så försöker samhället att bidra genom att skapa incitament och infrastruktur som gynnar kooperativa idéer.


Arbetsförmedlingen skulle då vara en naturlig aktör och jag vet att tankar i den riktningen finns på myndigheten.


JobTech Development är t.ex. Arbetsförmedlingens satsning på en hållbar och gemensam infrastruktur för digitala matchningstjänster i Sverige. Den bygger på idén om färre silos och fler gemensamma tekniska strukturer, lösningar och standarder. Genom JobTech Development kan utvecklande matchningsaktörer arbeta i öppna nätverk för att samverka och dela data. Där finns öppna data, standarder och öppen källkod fritt tillgängligt för alla att använda. Kort sagt en kooperativ plattform att bygga vidare på.

Varför händer det så lite då?

Arbetsförmedlingen har för närvarande ingen tydlig prioritering av det kooperativa arbetet kopplat till arbetsmarknadsdata, mycket på grund av att utvecklingsarbetet är splittrat på flera olika interna avdelningar där JobTech Development endast omfattar en bråkdel av Arbetsförmedlingens totala IT-budget på 2 miljarder.


Samtidigt pågår omstruktureringen av Arbetsförmedlingen där externa företag tar över den operativa matchningen, vilket innebär att mycket av myndighetens fokus läggs på ersättningsmodellen till dessa företag. Här ser jag dock en tydlig outnyttjad möjlighet - att skapa system och struktur för att samla in och nyttiggöra kunskapsdata från dessa externa aktörer. Det är inget som görs idag; och inte heller ger Arbetsförmedlingen något IT-stöd till de externa aktörerna för att enklare möjliggöra delning av data.


Sammanfattningsvis så påstår jag att matchningen på Sveriges arbetsmarknad kan bli mycket effektivare med öppna och kooperativa databaser samt AI-baserad teknik. Dessutom finns GDPR på plats för att skydda integriteten.Jag uppskattar initiativet men har bara en fråga;

Varför ingick inte arbetsmarknaden i uppdraget?

Då kanske även Arbetsförmedlingen börjat fokusera och prioritera rätt (kooperativa) lösningar!


Olle Lundin

Initiativtagare och styrelseledamot i Swedish JobTech

留言


Fler nyheter

bottom of page